تبلیغات
وبلاگ زندگی با شیمی - نقطه اشتعال FLASH POINT به روش pensky martens ASTM D -93
تاریخ : یکشنبه 1 مرداد 1391 | 05:00 ب.ظ | نویسنده : محسن کمالی فر

کلیات

این روش یک روش دینامیک است. دقت و صحت این آزمایش با توجه به وابستگى نقطه اشتعال به تغییرات دمایى تعیین مى گردد. روش دیگر آزمایش نقطه اشتعال ، روش تعادلى مى با شد . هنگا می که نرخ گرمایش آهسته تر با شد و امکان برقرارى تعادل دمایى بین بخار بالاى نمونه و خود نمونه وجود داشته با شد مورد استفاده قرار مى گیرد. با توجه به لزوم برقرارى تعادل ، از این روش در پیش بینى قابلیت اشتعال آزمایش D-3941  استفاده می گردد.

 

اهمیت و کاربرد

      دماى اشتعال تنها یکى از خواصى است که در ارزیابى تمایل به اشتعال یک ماده خطرناک در نظر گرفته می شود . یکى از مهمترین.......

 


 

کاربردهاى نقطه اشتعال مشخص کردن قا بلیت اشتعال مواد در هنگام حمل و نقل  و اصول ایمنى است. از این روش براى اندازه گیرى و شرح دادن خواص مواد و محصولات ویا جمع آورى پا سخ هاى حرارتى ویا یک منبع احتراق تحت شرایط کنترل شده آزمایشگا هى استفاده می شود. کاربرد دیگر این روش تعیین میزان آلودگى مواد نسبتاً غیرقابل اشتعال یا غیر فرار و  مواد قابل اشتعال یا فرار مى باشد.

این روش مى تواند براى نفت کوره، روغن هاى روان کننده ، مایعات سو سپانسیون ومایعاتى که تمایل به تشکیل فیلم سطحى در شرایط آزمایش دارند و دیگر مایعاتى که ویسکوزیته  CS 5/5 یا بیشتر در دمای °c40 ویا CS 5/ 9  در دمای°c 25 داشته با شد ، به کار رود . روش فوق جهت ارزیابى محصولاتى که خطرآتش سوزى دارند به کار نمی رود. این روش تنها روش بدست آوردن نقطه اشتعال بسته در دماهاى بالاىoF100 مى باشد البته در دماهاى اشتعال بالاتر از °C 250 دقت این آزمایش چندان بالا نیست.

 

 

تعاریف

·        نقطه اشتعال : پایین ترین دمایى است که یک منبع اشتعال ایجاد بخاراتى از نمونه مى کند که در فشار  kpa101 محترق مى شوند.

·    دماى اشتعال : دمایى است که در آن نمونه  مورد آزمایش تمایل به تشکیل یک مخلوط قا بل اشتعال با هوا را در شرایط کنترل شدۀ آزمایشگاهى دارد.

·    تعادل :  شرایطى که در آن دماى بخار بالاى نمونه و خود نمونه یکسال باشد تعادل مى گوییم. شرایط تعادل هیچ گاه مشا هده نمى شود ودر سرا سرنمونه دما نمى تواند یکسان باشد .

·    دینامیک :  شرایطى که درزمان به کارگیرى منبع احتراق تعادل دمایى بین بخار بالاى نمونه و خود نمونه برقرار نبا شد را دینا میک مى گوییم. 

 

خلاصه آزمایش

75 میلى لیتر از نمونه مورد آزمایش را درون ظرف برنجى ریخته و با سرعت ثا بت و آرام  همزمان با  هم زن  برقی حرارت مى دهیم. سپس منبع احتراق را درفواصل زما نى منظم همراه با قطع همزمان هم زن به طور مستقیم داخل ظرف وارد مى کنیم. نقطه ى اشتعال پایین ترین دمایى است که بخارات حا صل از نمونه  مشتعل مى شوند.

 
طبقه بندی: شیمی صنعتی و دانلود گزارش کار،