بسمه تعالی

عنوان آزمایش : انتخاب شناساگر مناسب جهت تیتراسیون های اسید - باز

هدف از آزمایش : اندازه گیری اسید کلریک و اسید اسیتیک

مواد و وسایل لازم : اسید استیک ، اسید کلریک ، سدیم هیدروکسید 0.05 مولار ، و شناساگر مناسب ( فنل فتالئین ، سرخ متیل ) ، بورت ، بشر ، پی پت ، ارلن مایر ، گیره و پایه

تئوری آزمایش :

تیتراسیون

تیتر کردن از روش‌های تجزیه حجمی است. در تجزیه حجمی ابتدا جسم را حل کرده و حجم معینی از محلول آن را با محلول دیگری که غلظت آن مشخص است که همان محلول استاندارد نامیده می‌شود، می‌سنجند. در تیتراسیون محلول استاندارد به‌طور آهسته از یک بورت به محلول حاوی حجم مشخص یا وزن مشخص از ماده حل شده اضافه می‌شود .