هدف :
اندازه گیری ثابتهای فیزیكی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی تركیبها
تئوری:
نقطه جوش: وقتی فشار بخار مایعی با فشار محیط برابرشد یا به تعادل رسید مایع خواهد جوشید و دما، دمای جوش مایع خواهد بود .
وقتی فشار بخار مایع با فشار وارد بر سطح مایع یکی شودمایع شروع به جوشیدن می کند جایی که فاز مایع و فاز بخار در تعادل باشند آن جا نقطهی جوش مایع خواهد بود.
منبع : متن از shimi.blogfa.com